U Sarajevu su u organizaciji udruženja Green Council održane radionice

23. i 24. juna 2016. godine u Sarajevu su u organizaciji udruženja Green Council a uz podršku Norveške ambasade i Internacionalnog BURCH Univerziteta, održane radionice pod nazivom “Stvaranje regulatornog osnova za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu” i “Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš”.

Ovim radionicama prethodile su radionice “Izolacijski proizvodi od prirodnih materijala” i “Certficiranje izolacijskog proizvoda od prirodnih materijala”na kojima su predstavljene značajne osobine i primjena izolacionih materijala od prirodnih sirovina (ovčija vuna, slama i drugi), sa ciljem pronalaženja optimalnih rješenja za prevazilaženje postojećih barijera za poticaj proizvodnje i upotrebe ovih materijala u BiH. Pomenute radionice su nametnule potrebu za kreiranje hodovnika sa prijedlogom sistemskih rješenja za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu, kako kroz regulatorni okvir u sistemskim rješenjima i poticanje proizvodnje građevinskih termoizolacionih proizvoda od prirodnih materijala, tako i kroz podizanje svijesti korisnika o istim.

U radu radionice pod nazivom “Stvaranje regulatornog osnova za jačanje konkurentnosti BiH proizvođača građevinskih proizvoda na EU i domaćem tržištu” učešće su uzeli predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vanjsko-trgovinske komore BiH, Privredne komore FBiH, Instituta za standardizaciju BiH, Agencije za nadzor nad tržištem BiH, Građevinskog instituta Tuzla, Instituta zaštite od požara kao i drugih akademskih institucija i nevladinih organizacija koje djeluju u ovom sektoru. Radionica je imala za cilj doći do prethodno navedenog hodovnika, a koji će pomoći nadležnim institucijama u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, da unaprijede relevantne propise u ovoj oblast te doprinesu razvoju BiH privrede. Učesnici radionice su zajednički došli do zaključka prema kome je ključni problem za izlazak BiH građevinskih proizvoda na tržište EU nepostojanje odgovarajuće zakonske regulative, te je zaključeno da je potrebno posredstvom Vanjsko-trgovinske komore BiH, kao i entitetskih privrednih komora koje okupljaju privrednike izvršiti pritisak na Vijeće ministara da se usvoji uredba 305/2011 koja bi regulisala izvoz i certificiranje BiH proizvoda na evropsko tržište.

24. juna u sklopu radionice pod nazivom “Promocija prirodnih lokalnih materijala na BiH tržištu – podizanje svijesti o utjecaju materijala na zdravlje i okoliš” govorilo se o promociju i podizanju svijesti javnosti o važnosti korištenja prirodnih, lokalnih materijala, umjesto korištenja „standardnih“ građevinskih proizvoda koji su nerijetko toksični, kratkog životnog vijeka i imaju visoku CO2 emisiju prilikom proizvodnje i transporta. Radionica na kojoj su učestvovali predstavnici akademske zajednice, medijskih kuća, proizvođača i nadležnih institucija kao zaključak je iznjedrila potrebu da se radi na paralelnim strategijama kako educiranja javnosti o prednostima prirodnih, izolacijskih proizvoda, tako i na pritisku koji se vrši na vladajuće institucije. Također potrebno je povezivanje sa organizacijama iz oblasti poljoprivrede, zdravstva i obrazovanja sa ciljem formiranja šire kritične mase koja bi vršila zagovaranje ugradnje prirodnih materijala u ovojnicu objekta. Osim toga istaknuto je da bi u slučaju BiH, obzirom na kompleksnu političku situaciju, primjereniji bio pristup od lokalnog ka višim nivoima, obzirom da manje sredine imaju veće direktne interese za podsticanje proizvodnje, kao i jednostavniji administrativni aparat.

Ucesnici radionica su se slozili da je tema jako aktuelna, da je potrebno udruziti snage ka realizaciji zadanog cilja, te da podrzaju inicijativu i zele biti dio projektnih aktivnosti u narednom periodu.